รมต.เฉลิมชัย เปิดหัวงานอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ อ่างเก็บน้ำแห่งแรกของจังหวัดพังงา เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ การอุปโภค-บริโภค ด้านการเกษตร บรรเทาปัญหาอุทกภัย และเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาในอนาคต

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพบปะเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นประธานในพิธีเปิดหัวงานอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ โดยมีนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เข้าร่วม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำพุด อ.เมือง จ.พังงา พร้อมทั้งแจกต้นพันธุ์กระท่อมและต้นมัลเบอร์รี่ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรสำหรับอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ เป็นอ่างเก็บน้ำแห่งแรกของจังหวัดพังงา ตั้งอยู่ที่ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา โดยกรมชลประทานมีแผนในการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2565 – 2568 วงเงิน 550 ล้านบาท หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน ระยะฝนทิ้งช่วงและการปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งของฝายคลองลําไตรมาศ ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์เดิม 5,000 ไร่ และสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโชน์ได้อีก 1,350 ไร่ รวมพื้นที่รับประโยชน์ 6,350 ไร่ อีกทั้งยังใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและด้านการเกษตรในท้องที่อําเภอทับปุดและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพังงา บรรเทาปัญหาอุทกภัยในขอบเขตพื้นที่โครงการ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจให้กับราษฎรและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้จ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินและผลอาสินของโครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 นี้