เกษตรกรแปลงใหญ่ยางพาราศึกษาดูงาน ณ สวนลุงคิดโฮมสเตย์


เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราศึกษาดูงาน และฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการตลาด ณ สวนลุงคิดโฮมสเตย์

เกษตรกร