ประเมินศักยภาพกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรต้นแบบ


เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่งได้ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรต้นแบบ กลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรกะไหลรวมใจ ม.3 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ที่มีผลิตภัณฑ์เด่นคือดอกไม้ประดิษฐ์จากใบมังคุด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ได้ร่วมกับสมาชิกกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรทำกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร