รูปแบบและความหมายของสัญลักษณ์ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ใบไม้ มีหน้าที่สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารหล่อเลี้ยงลำต้น เปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร

ลำต้น ต้นไม้สามารถเจริญงอกงามได้ดี จะต้องได้รับอาหารอย่างเพียงพอ ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์แสงของใบไม้ เปรียบเสมือนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมจากเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน จนเกษตรกรสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและ
พึ่งพาตนเองได้

ลำต้นที่เป็นรูปคน เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในลักษณะบูรณาการ ดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดกิจกรรมด้วยตนเอง อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

วงกลม การโอบอ้อมการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละหน่วยงานในรูปแบบของการบูรณาการ
รูปทรงกลมที่วิ่งตามเส้นรอบ เทคโนโลยีทางการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา