อำนาจหน้าที่

1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมการผลิตการเกษตรในอำเภอ

2) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

3) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

4) ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏฺบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย