เกษตรตะกั่วทุ่ง : ประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
     นางอ่อนนวน หลีเกียรติ์อนันต์ เกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง  จัดประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อชี้แจงข้อราชการ เร่งรัดการปรุงทะเบียนเกษตรกร การรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๕ (ระบบ RBM)
และการเตรียมความในการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ผักอำเภอตะกั่วทุ่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา