ก.เกษตร เชื่อมโยงการยกระดับขับเคลื่อนภาคการเกษตรผ่านศูนย์ AIC พร้อมเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรไทย

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงาร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดพังงา โดยประธานกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดพังงา และรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรแปลงใหญ่พืชผัก เพื่อพัฒนา ปรับปรุง รวบรวมผลผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และความต้องการของตลาด โดยนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา หมู่ที่ 7 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พร้อมเปิดป้ายโครงการอาคารบังคับน้ำ วิทยาลัยเกษตรกรรมพังงา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลานิล) จำนวน 5,000 ตัว “การเชื่อมโยงการยกระดับขับเคลื่อนภาคการเกษตรผ่านศูนย์ AIC จะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรม แหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรแปรรูปและการตลาด พร้อมเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการในพื้นที่แบบแปลงใหญ่ โดยดึงกลุ่ม Young Smart Farmer เข้ามามีส่วนร่วม และเป็นกำลังสำคัญให้กับภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต” ดร.เฉลิมชัย กล่าว