เกษตรพังงา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการฯ และพบปะเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา ร่วมกล่าวต้อนรับปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดตำบลลำภี มีสมาชิกรวม 85 ราย พื้นที่ให้ผลผลิตมังคุดรวม 380 ไร่ โดยมีนายวิวัฒน์ วสันต์ เป็นประธานแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย มุ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ที่พร้อมจะพัฒนาการผลิต การตลาดร่วมกัน ตามนโยบายตลาดนำการผลิต ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาและสำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมืองได้นำเสนอนิทรรศการ การส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจทางเลือก (ผึ้งโพรง) เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช พร้อมทั้งแจกจ่ายต้นพันธุ์กระท่อมให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วม