เกษตรตะกั่วทุ่งลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมบ้านครัวเรือนเป้าหมาย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางอ่อนนวน หลีเกียรติ์อนันต์ เกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง มอบหมายให้ นายนฤสรณ์ สุริยฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ นายจำลอง เกยทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย และนายดำรง บุตรช่วย ประธานสภา อบต.โคกกลอย ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และมอบต้นกล้าผักสวนครัวและสิ่งของให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP (ในส่วนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารและโครงการสงเคราะห์ถุงยังชีพ) ณ หมู่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา