เกษตรตะกั่วทุ่งลงพื้นที่ให้บริการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางอ่อนนวน หลีเกียรติ์อนันต์ เกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง มอบหมายให้ นายรัตนพล คุ้มภัย    และนายนฤสรณ์ สุริยฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้บริการ     ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกกลอย          ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง หมู่ที่ 9          ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา